top of page

Regulamin

biegów dla dzieci podczas Zawojskiego Festiwalu Biegowego Alior Bank

I. Organizator
Organizatorem wydarzenia jest Gmina Zawoja, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja. Partnerem tytularnym wydarzenia jest Alior Bank S.A.
 
II. Cel imprezy
 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

 3. Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez sport, wydarzenia kulturowe oraz wolontariat.

 4. Prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych terenu gminy Zawoja oraz rejonu Beskidu Żywieckiego i Beskidu Makowskiego.

 
III. Termin, miejsce, dystans
 1. Bieg odbędzie się 17 sierpnia 2024 r. w Zawoi przy kompleksie rekreacyjno-edukacyjnym przy strefie Aktywnego Wypoczynku – Zawoja Czatoża.

 2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godzinę 11:30 Zapisy odbywać się będą tylko w biurze zawodów w sobotę (17.08.2024) od godz. 10:00. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów Zawojskiego Festiwalu Biegowego Alior Bank, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian
  w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.

 4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w ramach Strefy Małego Biegacza w czterech biegach, w klasyfikacji dziewcząt i chłopców w następujących kategoriach wiekowych i dystansie biegu:

  WYŚCIG LISKÓW: 1 – 4 lata; dystans 100m
  BIEG NIEDŹWIADKA: dystans 200m

 • Małego: 5-6 lat
 • Dużego: 7-8 lat
  WILCZA GONITWA: dystans 500m
 • Mała: 9-10 lat
 • Duża: 11-12 lat
  ZBÓJNICKA PĘTLA: 13-15 lat; dystans 800m
   
Limit zawodników wynosi po 30 uczestników na każdą z kategorii wiekowych (łącznie do 180 dzieci).
W przypadku, gdy w danej kategorii wiekowej zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej.
O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.
 
IV. Warunki i zasady uczestnictwa
 1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2023 roku i starsi.

 2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (w biurze zawodów)  oraz Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Podczas zapisów opiekun uczestnika musi okazać dokument umożliwiający potwierdzenia tożsamości opiekuna.

 3. Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi podczas rejestracji w biurze zawodów w dniu 17.08.2024 od godziny 10:00 do 12:00.

 4. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.

 5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych Organizatora.

 6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

 7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie przedstawiciel ustawowy Uczestnika zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Zawojskiego Festiwalu Biegowego Alior Bank.

 8. Ze względów bezpieczeństwa  zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy z kategorii „WYŚCIG LISKÓW” mogą biec w asyście Rodzica lub Opiekuna pod warunkiem nie przeszkadzania innym uczestnikom. Dzieci nie mogą być niesione przez dorosłych - muszą dotykać stopami ziemi.

 9. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.

 
V. Dane osobowe i ochrona wizerunku
 1. Przedstawiciele ustawowi każdego uczestnika poprzez jego start w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów oraz ich sponsorów/partnerów. Związane jest to z promocją i realizacją zawodów.

 2. Przedstawiciele ustawowi uczestników  Zawojskiego Festiwalu Biegowego Alior  wyrażają zgodę na publikację wizerunku uczestników w relacjach z Festiwalu zamieszczonych na stronie Festiwalu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu organizatora i jego partnerów.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Zawodów.

 
VI. Klasyfikacje, nagrody, świadczenia
 1. W biegach dla dzieci będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja w trzech kategoriach podanych w pkt  III ppkt. 5

 2. Przewidziane są drobne nagrody dla pierwszych 3 dzieci w każdej z kategorii.

 3. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają medal.

 4. Uczestnicy otrzymują:

 • okolicznościowy medal ukończenia,
 • nagrody okolicznościowe dla najlepszych,
 • ewentualnie drobne upominki dla wszystkich uczestników (uzależnione od sponsorów)
 
VII. Uwagi końcowe
 1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.

 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.

 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian
  w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.zawojabieg.pl

 5. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 6. Zawody dla dzieci mają formę zabawy. Regulamin i zasady mogą zostać zmienione tuż przed biegami dla dzieci, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni tuż przed startem.

bottom of page